Dimitrios-Panagiotis Tzakas Publications

Books/Monographs/Theses

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2015. Η μικρομεσαία επιχείρηση στο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο εταιριών – Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας (Societas Privata Europaea - SPE), Νομική Βιβλιοθήκη.

 • Tzakas, D.-P. 2011. Die Haftung für Kartellrechtsverstöße im internationalen Rechtsverkehr – Eine Untersuchung zur zuständigkeits- und kollisionsrechtlichen Behandlung von Kartelldelikten im Lichte der Rom II-Verordnung und unter Berücksichtigung der U.S.-amerikanischer Praxis), Dissertation, Nomos / C.H. Beck Verlag.
 • Μπώλος, Α., Τζάκας, Δ.-Π. (Επιμ) 2014. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενοχών, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 [Ρώμη ΙΙ], Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας.
 • Dimitris studied law at the University of Athens (LL.B.) and the University of Hamburg (LL.M.). His Ph.D. Thesis (University of Hamburg – awarded with summa cum laude) deals with the jurisdictional and conflict-of-laws aspects of civil liability in cases of antitrust law violations (Die Haftung für Kartellrechtsverstöße im internationalen Rechtsverkehr, C.H. Beck/Nomos Verlagsgesellschaft 2011). From 2009 till 2010, Dr. Tzakas was Research Fellow at the Chair for European Law of the Université Catholique de Louvain. Since 2011, he is an assistant in the Department of Commercial Law at the University of Athens. He has been awarded scholarships by the University of Hamburg, the German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austausch Dienst e.V. – DAAD) and the legacy “Maria Stai”.
 • Dimitris specializes in Finance and Competition Law and has published articles in several international journals (e.g. Common Market Law Review, Legal Issues of Economic Integration, GmbH-Rundschau, Recht der Internationalen Wirtschaft, Wirtschaft und Wettbewerb, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht) relating to Competition, Banking, Capital Markets, Company and Insolvency Law.
 • He has also served as member of the legislative committee for the transposition of the EU Directive 2013/36/EU on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms (CRD IV) into the Greek legal order, and as member of the Working Party on Civil Law Matters (General Questions) in the course of the Hellenic Presidency of the Council of the EU. Furthermore, he regularly takes part in the Round Table “Security Rights over Real Property” of the Association of German Pfandbrief Banks (Verband deutscher Pfandbriefbanken – VdP) as expert on Greek law.

Journals

 • Tzakas, D.-P. 2014. “Die neue griechische Gesellschaftsform für KMUs – Alternative Ausformungen von Stammeinlagen als Ersatz für das fehlende Kapital“, GmbH-Rundschau, Heft 105/5, pp. 243-247.
 • Tzakas, D.-P. 2014. “Collective Redress in the Field of EU Competition Law: The Need for an EU Remedy and the Impact of the Recent Commission Recommendation”, Legal Issues of Economic Integration, vol. 41, no. 3, pp. 225-242.
 • Tzakas, D.-P. 2011. “Civil Antitrust Liability in the International Context: From Empagran to the Rome II Regulation”, Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung Newsletter, vol. 37, no. 1, pp. 19-27.
 • Tzakas, D.-P. 2011. “Effective Collective Redress in Antitrust and Consumer Matters: A Panacea or a Chimera?” Common Market Law Review, vol. 48, no. 4, pp. 1125-1174.
 • Tzakas, D.-P. 2011. “Societas Privata Europaea und Kollisionsrecht – Das Beispiel der Unternehmensleitung”, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Heft 19/4, pp. 756-778.
 • Tzakas, D.-P. 2010. “Asset Backed Securities im griechischen Recht“, Recht der Internationalen Wirtschaft, Heft 56/1-2, pp. 26-32.
 • Tzakas, D.-P. 2008. “Das neue griechische Insolvenzrecht“, Recht der Internationalen Wirtschaft, Heft 54/3, pp. 119-127.
 • Tzakas, D.-P., Kalafatis, A. 2007. “Grundzüge des neuen griechischen Kartellrechts”, Wirtschaft und Wettbewerb, Heft 57/11, pp. 1115-1127.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2014. “Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ιδίως η προστασία των επενδυτών στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Οδ. 2005/29/EK)”, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Τόμος 8/3, σελ. 399-412.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2012. “Η ενωσιακή ελευθερία εγκατάστασης εταιριών μετά την απόφαση ΔικΕΕ VALE”, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, Τόμος ΞΓ, Τεύχος 3, σελ. 771-783.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2011. “Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού στο παράλληλο εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων”, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, Τόμος ΞΒ, Τεύχος 1, σελ. 32-65.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2011. “Οι ιδιωτικοδιεθνολογικές πτυχές της αδικοπρακτικής ευθύνης επί παραβάσεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού – Αποτίμηση του άρ. 6 Καν. Ρώμη ΙΙ”, Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος ΧΧ/1, σελ. 45-74.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2010. “Η συμβατότητα του συστήματος διαφοροποιημένης τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων με το άρθρο 101 ΣυνθΛΕΕ”, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 16/5, σελ. 539-550.
 • Τζάκας, Δ.-Π., Ρόκας, Α. 2007. “Κινητικότητα εταιριών και ειδικότερα διασυνοριακοί μετασχηματισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Τόμος Ζ, σελ. 681-695.
 • Καλαφάτης, Α., Τζάκας, Δ.-Π. 2007. “Το ελληνικό πρόγραμμα επιείκειας υπό το πρίσμα της προσφάτως θεσπισθείσας κοινοτικής Ανακοίνωσης και της αμερικανικής πρακτικής”, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 13/2, σελ. 165-176.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2006. “Ελευθερία εγκατάστασης εταιριών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο: Εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΚ και επιπτώσεις στο ελληνικό δίκαιο”, Νομικό Βήμα, Τόμος 54, Τεύχος 4, σελ. 521-544.
 • Τζάκας, Δ.-Π. 2006. “Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παράβασης του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού υπό το φως της νομολογίας Courage/Crehan”, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 12/1, σελ. 42-53.
 • Τζάκας, Δ.-Π., Καλαφάτης, Α. 2006. “7. GWB-Novelle: Η ριζική αναδιάρθρωση του γερμανικού Δικαίου περί Ελευθέρου Ανταγωνισμού”, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, Τόμος ΝΖ, Τεύχος 1, σελ. 18-53.

 

Book chapters

 

 • Tzakas, D.-P. 2015. “Part I: Chapter 2, §1 and §4; Chapter 3, §1 and §5 I; Chapter 4, §1, §4 and §5; Chapter 5, §1 IV and VII, §2 and §3”, “Part II: Chapter 1, §1 and §2 I A, B and E; Chapter 2, §1”, “Part III: Chapter 3, §1 II, §2 II and III and §3 II” in International Encyclopedia of Laws/Competition Law, Competition Law in Greece, ed D. Tzouganatos, Wolters Kluwer, Law & Business, The Netherlands, pp. 41-43, 50-59, 60-64, 65-68, 80-87, 103-109, 112-142, 144-165, 173-183, 193-204, 279, 280, 285.

 • Tzakas, D.-P. 2013. “The Collective Redress Proceedings: Specific Issues Regarding Jurisdiction and Choice of Law” in Cross-border EU Competition Law Actions, eds P. Beaumont, F. Becker & M. Danov, Hart Publishing, UK, pp. 223-252.

 • Tzakas, D.-P. 2012. “International Litigation and Competition Law – The case of Collective Redress” in International Antitrust Litigation – Conflict of Laws and Coordination, eds J. Basedow, S. Francq & L. Idot, Hart Publishing, UK, pp. 161-190.

 • Tzakas, D.-P. 2012. “Questionnaire on the Greek law” in Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa, eds O. Stöcker & R. Stürner, 3rd ed., vdp-Schriftenreihe, Germany, vol. 50.

 • Fallon, M., Tzakas, D.-P. 2010. “Res Judicata Effects of Foreign Class Action Rulings in the EU Member States” in Convergence and divergence in private international law, Liber Amicorum Kurt Siehr, eds K. Boele-Woelki, T. Einhorn, D. Girsberger & S. Symeonides, Schulthess Juristische Medien AG, Switzerland & Eleven International Publishing, USA, pp. 653-670.

 • Ziouvas, D., Tzakas, D.-P. 2007. “ Länderbericht - Griechenland” in Handbuch des internationalen Stiftungsrechts, eds Α. Richter & T. Wachter, ZErb Verlag, pp. 909-940.

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2016. “Η αστική ευθύνη εκ της νομοθεσίας περί ενημερωτικού δελτίου στις διεθνείς συναλλαγές” εις Τιμητικό Τόμο Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης (υπό δημοσίευση)

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2014. “Άρθρο 1”, “Άρθρο 2”, “Άρθρο 3”, “Άρθρο 5”, “Άρθρο 21”, “Άρθρο 22”, “Άρθρο 24” εις Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Εξωσυμβατικών Ενοχών, Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 864/2007 [Ρώμη ΙΙ], επιμ Α. Μπώλος & Δ.Π. Τζάκας, Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, σελ. 27-134, 208-254, 557-573, 589-596.

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2014. “Η διεθνής δικαιοδοσία επί αγωγών σχετικών με την κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και την εξωτερική ευθύνη των διοικούντων ΑΕ – Παρατηρήσεις με αφορμή την απόφαση του ΔικΕΕ της 18ης Ιουλίου 2013, υπόθ. C-147/2012 ÖFAB” εις Τιμητικό Τόμο Σπυρίδωνος Β. Βρέλλη, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 979-994 = Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 20/2, σελ. 127-134.

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2012. “Το ελληνικό πτωχευτικό διεθνές δίκαιο μετά την ενσωμάτωση του Πρότυπου Νόμου UNCITRAL” εις Τιμητικό Τόμο Νικολάου K. Ρόκα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 1078-1098.

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2012. “Η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem κατά τη δίωξη και επιβολή κυρώσεων λόγω διασυνοριακών αντιανταγωνιστικών πρακτικών” εις 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Η ανταγωνιστική δραστηριότητα και η προστασία της, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 477-509 = Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 18/3, σελ. 208-218.

 • Τζάκας, Δ.-Π. 2008. “Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου σε διαφορές εκ συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας” εις 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 471-494.

 

 

7Telephone: +30 213 0247 767 ,+30 213 0247 767 , 213 0247 767 ,Law ,Δικηγόρος Σταϊκούρας , Δικηγόρος Μικρουλέα ,Law Staikouras , Law Mikroulea ,ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ,BANKING AND FINANCE LAW ,COMPETITION LAW ,ENERGY law , INDUSTRIAL INTELLECTUAL PROPERTY , CORPORATE LAW ,MERGERS law , ACQUISITIONS law ,Law Staikouras greece, Law Mikroulea greece ,ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION greece ,BANKING AND FINANCE LAW greece ,COMPETITION LAW greece ,ENERGY law greece, INDUSTRIAL INTELLECTUAL PROPERTY greece , CORPORATE LAW greece ,MERGERS law greece , ACQUISITIONS law greece

 

Read 1826 times

Dimitrios-Panagiotis Tzakas Cv

Our News

Back To Top